Hướng dẫn cài đặt Freepbx 13 trên CentOS 6

Trước khi cài đặt Freepbx 13 ta cần tắt Selinux:

Mở file /etc/sysconfig/selinux và chuyển thành disabled. Hoặc có thể chạy lệnh sau:
sed -i ‘s/\(^SELINUX=\).*/\SELINUX=disabled/’ /etc/sysconfig/selinux
 
Reboot server, sau đó kiểm tra bằng lệnh: sestatus . Kết quả phải là: SELinux status: disabled
 
Update các phần mềm trên server trước khi bắt đầu cài đặt Freepbx:
 
yum -y update 
 
yum -y groupinstall core base “Development Tools”
 
Cài đặt các gói phần mềm cơ bản chuẩn bị cho cài đặt Freepbx
 
yum install gcc gcc-c++ lynx bison mysql-devel mysql-server php php-mysql php-pear php-mbstring php-xml tftp-server httpd make ncurses-devel libtermcap-devel sendmail sendmail-cf caching-nameserver sox newt-devel libxml2-devel libtiff-devel audiofile-devel gtk2-devel subversion kernel-devel git subversion kernel-devel php-process crontabs cronie cronie-anacron wget vim php-xml uuid-devel libtool sqlite-devel unixODBC mysql-connector-odbc libuuid-devel binutils-devel php-ldap
 
Iptables
 
Nên tạm thời tắt Iptables để quá trình cài đặt Freepbx được ổn định
 
Kiểm tra trạng thái Iptables:
chkconfig iptables –list
Tắt iptables: 
 
chkconfig –level 0123456 iptables off
service iptables stop
 
MySQL
 
Auto start Mysql
 
chkconfig –level 345 mysqld on
 
Khởi động Mysql
 
service mysqld start
 
Apache
Auto start Apache
 
chkconfig –level 345 httpd on
 
Khởi động Apache:
 
service httpd start
 
Cài đặt PearDB:
 
pear channel-update pear.php.net 
 
pear install db-1.7.14
 
 
Tạo user cho Asterisk
 
adduser asterisk -M -c “Asterisk User”
 
Cài đặt Asterisk và các phần mềm phụ thuộc trước khi cài đặt Freepbx:
 
cd /usr/src
 
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-13-current.tar.gz
 
Cài đặt Dahdi:
 
cd /usr/src
tar xvfz dahdi-linux-complete-current.tar.gz
cd dahdi-linux-complete-*
make all
make install
make config
Cài đặt Libpri:
cd /usr/src
tar xvfz libpri-current.tar.gz
cd /usr/src/libpri-*
make
make install
Cài đặt Asterisk:
cd /usr/src
tar xvfz asterisk-13-current.tar.gz
cd asterisk-*
contrib/scripts/install_prereq install
contrib/scripts/get_mp3_source.sh
make menuselect
make
make install
make config
ldconfig
Download các file âm thanh bổ sung cho Freepbx:
mkdir -p /var/lib/asterisk/sounds
cd /var/lib/asterisk/sounds
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-core-sounds-en-wav-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-extra-sounds-en-wav-current.tar.gz
tar xvf asterisk-core-sounds-en-wav-current.tar.gz
rm -f asterisk-core-sounds-en-wav-current.tar.gz
tar xfz asterisk-extra-sounds-en-wav-current.tar.gz
rm -f asterisk-extra-sounds-en-wav-current.tar.gz
 
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-core-sounds-en-g722-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-extra-sounds-en-g722-current.tar.gz
tar xfz asterisk-core-sounds-en-g722-current.tar.gz
rm -f asterisk-core-sounds-en-g722-current.tar.gz
tar xfz asterisk-extra-sounds-en-g722-current.tar.gz
rm -f asterisk-extra-sounds-en-g722-current.tar.gz
Cấu hình permission cho Freepbx:
 
chown asterisk. /var/run/asterisk
chown -R asterisk. /etc/asterisk
chown -R asterisk. /var/{lib,log,spool}/asterisk
chown -R asterisk. /usr/lib64/asterisk
chown -R asterisk. /var/www/
Cấu hình Apache
sed -i ‘s/\(^upload_max_filesize = \).*/\120M/’ /etc/php.ini
sed -i ‘s/^\(User\|Group\).*/\1 asterisk/’ /etc/httpd/conf/httpd.conf
sed -i ‘s/AllowOverride None/AllowOverride All/’ /etc/httpd/conf/httpd.conf
service httpd restart
Cài đặt Freepbx
cd /usr/src
wget http://mirror.freepbx.org/modules/packages/freepbx/freepbx-13.0-latest.tgz
tar xfz freepbx-13.0-latest.tgz
cd freepbx
./start_asterisk start
./install -n
Đến đây bạn đã cài đặt Freepbx 13 thành công, sau đó có thể truy cập vào http://ip_của_server để truy cập giao diện quản lý của Freepbx