Hướng dẫn cài đặt FREEPBX 14 trên CENTOS 7

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt FreePBX 14 trên hệ điều hành Centos 7

Disable SELINUX: sử dụng câu lệnh sau:

        sed -i ‘s/\(^SELINUX=\).*/\SELINUX=disabled/’ /etc/sysconfig/selinux
Reboot lại server sau đó kiểm tra lại bằng lệnh: sestatus
Update server của bạn trước khi cài đặt FREEPBX 14:
        yum -y update
        yum -y groupinstall core base “Development Tools”
Tạo user Asterisk trên server:
        adduser asterisk -m -c “Asterisk User”
Cấu hình Firewalld:
Mở port 80 để có thể truy cập đến giao diện quản trị sau khi hoàn tất quá trình cài đặt FREEPBX 14
 
        firewall-cmd –zone=public –add-port=80/tcp –permanent
        firewall-cmd –reload
 
Cài đặt các gói phần mềm cơ bản chuẩn bị cho cài đặt Freepbx 14:
 
        yum -y install automake gcc gcc-c++ ncurses-devel openssl-devel libxml2-devel unixODBC-devel libcurl-devel libogg-devel libvorbis-devel speex-devel spandsp-devel freetds-devel net-snmp-devel iksemel-devel corosynclib-devel newt-devel popt-devel libtool-ltdl-devel lua-devel sqlite-devel radiusclient-ng-devel portaudio-devel neon-devel libical-devel openldap-devel gmime-devel mysql-devel bluez-libs-devel jack-audio-connection-kit-devel gsm-devel libedit-devel libuuid-devel jansson-devel libsrtp-devel git subversion libxslt-devel kernel-devel audiofile-devel gtk2-devel libtiff-devel libtermcap-devel ilbc-devel python-devel bison tftp-server httpd sox tzdata mysql-connector-odbc mariadb mariadb-server fail2ban jwhois xmlstarlet ghostscript libtiff-tools patch e2fsprogs mpg123 lame gstreamer mongodb-server
 
Cài đặt PHP 5.6:
 
        rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
        rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm
        yum remove php*
        yum install php56w php56w-pdo php56w-mysql php56w-mbstring php56w-pear php56w-process php56w-xml php56w-opcache php56w-ldap php56w-intl php56w-soap
 
Cài đặt nodejs:
 
        curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_8.x | bash –
        yum install -y nodejs
 
Cấu hình ODBC để kết nối với cơ sở dữ liệu:
 
        cat >> /etc/odbc.ini << EOF
[MySQL-asteriskcdrdb]
Description = MariaDB connection to ‘asteriskcdrdb’ database
driver = MySQL
server = localhost
database = asteriskcdrdb
Port = 3306
Socket = /var/lib/mysql/mysql.sock
option = 3
Charset=utf8
  
EOF
 
Cài đặt và cấu hình Asterisk cùng các phần mềm phụ thuộc:
Tải các gói cài đăt:
 
        cd /usr/src
        wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz
        wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-current.tar.gz
        wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-14-current.tar.gz
        wget -O jansson.tar.gz https://github.com/akheron/jansson/archive/v2.10.tar.gz
 
Cài đặt DAHDI:
 
        cd /usr/src
        tar xvfz dahdi-linux-complete-current.tar.gz
        tar xvfz libpri-current.tar.gz
        rm -f dahdi-linux-complete-current.tar.gz libpri-current.tar.gz
        cd dahdi-linux-complete-*
        make all
        make install
        make config
        cd /usr/src/libpri-*
        make
        make install
 
Cài đặt jansson:
 
        cd /usr/src
        tar vxfz jansson.tar.gz
        rm -f jansson.tar.gz
        cd jansson-*
        autoreconf -i
        ./configure –libdir=/usr/lib64
        make
        make install
 
Cài đặt Asterisk:
 
        cd /usr/src
        tar xvfz asterisk-14-current.tar.gz
        rm -f asterisk-14-current.tar.gz
        cd asterisk-*
        contrib/scripts/install_prereq install
        ./configure –libdir=/usr/lib64 –with-pjproject-bundled
        contrib/scripts/get_mp3_source.sh
        make menuselect
 
Chọn các option cần thiết như format_mp3 hoăc để mặc định sau đó lưu lại và thoát.
 
        make
        make install
        make config
        ldconfig
        chkconfig asterisk off
 
Thiết lập quyền cho Asterisk:
 
        chown asterisk. /var/run/asterisk
        chown -R asterisk. /etc/asterisk
        chown -R asterisk. /var/{lib,log,spool}/asterisk
        chown -R asterisk. /usr/lib64/asterisk
        chown -R asterisk. /var/www/
 
Cài đặt và cấu hình FREEPBX 14:
Cấu hình Apache:
 
        sed -i ‘s/\(^upload_max_filesize = \).*/\120M/’ /etc/php.ini
        sed -i ‘s/^\(User\|Group\).*/\1 asterisk/’ /etc/httpd/conf/httpd.conf
        sed -i ‘s/AllowOverride None/AllowOverride All/’ /etc/httpd/conf/httpd.conf
        systemctl restart httpd.service
 
Cài đặt FREEPBX:
 
        cd /usr/src
        wget http://mirror.freepbx.org/modules/packages/freepbx/freepbx-14.0-latest.tgz
        tar xfz freepbx-14.0-latest.tgz
        rm -f freepbx-14.0-latest.tgz
        cd freepbx
        ./start_asterisk start
        ./install -n
 
Bạn đã hoàn thành việc cài đặt Freepbx 14, sau đó có thể truy cập vào http://ip_của_server để truy cập giao diện quản lý của Freepbx